The Education Of A Value Investor

Chúng ta thích nghi rằng mình sẽ thay đổi môi trường, nhưng sự thực môi trường sẽ thay đổi chúng ta. Nên chúng ta phải cẩn trọng tối đa để chọn đúng môi trường, để làm việc, và chọn đúng người để kết giao. Thước đo từ thang điểm bên ngoài (outer scorecard) chính là …

Continue reading